Weboldal adatkezelési tájékoztató

Weboldal adatkezelési tájékoztató

DEPO Intermodális Társas Logisztikai Központ Kft.

Bevezetés és a tájékoztató kialakításakor figyelembe vett törvényi hivatkozások

A DEPO Intermodális Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A DEPO Intermodális Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelés biztonságát és tájékoztatási rendszerét az EP 2016/679 rendeletében elvárt feltételekkel összhangban alakította ki, figyelembe véve a 2011. évi CXII. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló hazai szabályozás rendelkezéseit és egyéb törvényi kötelezettségeket.

A DEPO Intermodális Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

Értelmező rendelkezések

Jelen Tájékoztatóban használt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:

 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelés célja

 

Jelen tájékoztató az Adatkezelő honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. A weboldal célja az odalátogatók tájékoztatása az Adatkezelő tevékenységéről és az ennek keretén belül üzemeltetett DEPŐ Logisztikai Központról.

Szolgáltatásuk ismertetése során a Társaság törekszik arra, hogy mindig az ahhoz szükséges minimális adatot gyűjtse és rögzítse.

Kezelt adatok köre

A weboldalon fellelhető minden személyes adat az Adatkezelő munkavállalóihoz köthető, akik erről a rendelet kritériumai szerint megfelelő tájékoztatásban részesültek az adatkezelésről.

Ennek okán a weboldalon közvetlen kapcsolatfelvételre nincs lehetőség, ezt a kapcsolatok fülnél jelzett elérhetőségeken tudja megtenni.

 

 

Viszont minden weboldal rendelkezik a működtetéséhez szükséges adatgyűjtéssel melyet az úgynevezett cookie-k, vagy sütik végeznek.

A www.depologisztika.hu a következő sütiket használja:

  • has_js

Tecnikai cookie, ami jelzi, hogy a JavaScript engedélyezett

  • Milyen adatokhoz fér hozzá a has_js?

has_js - Javascript engedélyezettségét vizsgálja

  • Meddig tart a süti élettartama?

has_js – Kizárólag a munkamenet alatt kerül eltárolásra

 

Az oldalainkon használt süti a következő kategóriákba sorolandó:

 

Feltétlenül szükséges sütik

Ezek a sütik a Weboldal és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a Honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

Adatkezelés jogos mivolta

A weboldalon megvalósuló adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulásán alapul. Ez a hozzájárulás a felugró ablak elfogadásával és a böngészési tevékenység folytatásával történik

E-mailben, vagy az oldalunkon a kapcsolat menünél található kommunikációs felületen történő kapcsolatfelvétel esetén Ön hozzájárul az abban foglalt adatainak kezeléséhez mindaddig míg ezt a hozzájárulását vissza nem vonja. Visszavonás hiányában is 5. tárgyi év elteltével küldött levelei törlésre kerülnek.

Amennyiben más jogalap nem támasztja alá, a hozzájárulásos adatkezelésről az érintett maga is rendelkezhet. Erről bővebben a tájékoztató folytatásában olvashat.

A Társaság további tevékenységhez fűződő jogalapokról az adatkezelést megelőző tájékoztatókban informálja az érintettet, így például esetleges szerződéskötést megelőzően további tájékoztatásban részesíti ügyfeleit.

Az adatok tárolásának időtartama

A hozzájárulásos adatkezelés esetén az adott hozzájárulás megszűnéséig vagy visszavonásáig, valamint az adatkezelés céljának elévüléséig tart.

 

A működéshez feltétlenül szükséges sütik érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik.

 

Az ágazati jogrendben felmerülő adatgyűjtések esetén alkalmazkodunk a szabályzás előírásaihoz és ennek megfelelő időbeli korlátozásokkal tároljuk.

Adatfeldolgozók

Weblap fejlesztése és karbantartása:

Az adatfeldolgozó:                                  Kiwi System Kft.

Levelezési címe:                                       2030 Érd, Temesvári utca 28.

Cégjegyzékszáma:                                   13 09 126981

Email cím:                                                   ross.i@kiwisystem.hu

Telefonszáma:                                           + 36/70-513-9424

Honlapja:                                                     https://kiwisystem.hu/

Domain szolgáltató és webtárhely:

Az adatfeldolgozó:                                  Noktürn Kft.

Levelezési címe:                                       3390 Füzesabony, Rózsa út 4.

Cégjegyzékszáma:                                   10-09-035180

Email cím:                                                   info@nokturn.hu

Telefonszáma:                                           06 70/516-9594

Honlapja                                                       https://nokturn.hu/

 

 

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról, eleget téve az információbiztonsági szabályzataiban foglalt a technikai és gyakorlati intézkedéseknek. Kialakítja a védett adatkezeléshez szükséges eljárásokat és kontrollokat, amivel biztosíthatja, hogy a kezelt adatok védve maradjanak a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás kritériumainak, ezzel akadályozva meg az esetleges jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatását, megsemmisülését és külső, illetve belső adatszivárogtatást.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz csak és kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalói és az adatkezelés során alkalmazott Adatfeldolgozók férhessenek hozzá, valamint lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy illetéktelen személy ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Ennek eredményeként a kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozók ismerhetik meg, harmadik, annak megismerésére nem jogosult személynek vagy szervezetnek önszántából semmilyen körülmények közt nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt az emberi mulasztásból vagy kellően megtervezett adatkezelés hiányában történő véletlenül bekövetkezett események folytán se sérüljenek, módosuljanak, illetve semmisüljenek meg vagy váljanak nyilvánossá. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is egyaránt előírja.

 

Felhasználók jogai

Az érintett a GDPR 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. és 22. cikkeiben rögzítettek szerint jogosult tájékoztatást, személyes adataihoz hozzáférést, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését (elfeledtetés), korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:

 

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséről részletes információkat kérjen a Rendeletben foglaltak szerint.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését kérjen a róla pontatlanul kezelt személyes adatok esetében. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

 

A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja lehetővé teszi.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatainak kezelését korlátozza, amennyiben ezt az adatkezelés jogalapja megengedi. Ennek további feltételeit is a Rendelet szövegében találja.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő.

 

Ezen jogok gyakorlásához a tájékoztató alján feltüntetett elérhetőségei bármelyikén felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel. Kérheti továbbá az adatai törlését, amelyet a kizárólag hozzájárulás jogalapján történő adatkezelés esetén tudunk teljesíteni.

A Társaság az érintett kérésére az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a kérés fogadását követő 30 napon belül köteles választ adni. Ettől csak indokolt esetben térhet el.

Az érintettek jogainak részletes kifejtését megtalálja az Általános Adatvédelmi Rendeletben:

 

- A rendelet szövege itt elérhető

 

 

 

Jogorvoslati lehetőség

 

Az érintettek jogaik megóvása érdekében panasszal a következő hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391 1400

Fax: +36 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL :https://naih.hu

 

Az Adatkezelő elérhetőségei

DEPO Intermodális Társas Logisztikai Központ Kft.

Aktuális cégjegyzékszám                    13 09 068691

Telefonszám                                               06/23-338-044

Email cím                                                     titkarsag@depologisztika.hu

Levelezési cím                                          2045 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdéssel keressen minket bizalommal elérhetőségeink bármelyikén!

A tájékoztató módosítása

 

Cégünk fenntartja a jogot jelen tájékoztató módosítására. A módosítás a továbbiakban is kizárólag a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével történhet, és ennek megtörténte esetén tájékoztatási kötelezettséget vállalunk kezelt adataink érintettjei felé.